نوحه های حضرت ابواالفضل (ع)
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

نوحه های حضرت ابواالفضل (ع)

حضرت ابوالفضل (ع) ماه منیر ادبیات مرثیه‌ای ترکی

و قضیه امان نامه

 

دۆشـدۆن هر وقته‌ کی بیر درده اباالفضلی چاغێـر

کربـــلا شـاهێنــه سـرکـه‌رده ابـاالفضلـی چاغێـــر

هــر نــه تعـریـف اوْلا شـاییستــه-وْ-زیبـه‌نـده اوْنــا

کــربـــلاده اؤزۆ شــــاه اوْلــــدۇ پنــاهــه‌نــده اوْنــا

ائی دۆشه‌ن مۆشگۆله دردین دئیگینه‌ن سنده اوْنا

چـاره یـوْخـدۇر در-ی-دیگـه‌رده ابـاالفضلـی چاغێــر

(مضطر)


 
شمرۆن حضره‌ته ابوالفضله امان نامه گتیرمه‌سی
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

شمرۆن حضره‌ته ابوالفضله امان نامه گتیرمه‌سی

 

شمرۆن سسی‌کی تللیده‌ن اخیامه گلیبدیر

بیلـدی هامـێ عبـاسـه امـان نامـه گلیبـدیر

هئی باشلێر امان نامه سؤزین باشدان اوْ ظالێم

شرمـه‌نده ائدیر، قارداشێ قارداشـدان اوْ ظالێـم

*********************

سسلیر باجێم اوْغلانلارێنێن ارشه‌دی هاردا

عبـاس-ی-قمه‌ر طلعـه‌ت-وْ-رعنا قدی هـاردا

سرویکی اوْنۇ اۇمم-ی-بنین بسله‌دی هـاردا

ال چکسیـن حۆسئنـده‌ن یئتیـره‌م جـاه-وْ-مقامـه

سرلشگه‌ر اوْلۇب امر ائله‌سین لشگه‌ر-ی-شامه

شمرۆن سسی عباسه یئتیب غملی چاغێندا

رنـگـی سـارالێـب تیتـره‌دی یاپـراق سایـاغێنـدا

باشێـن آشـاغـا سـالـدێ حۆسئینیـن قاباغێنـدا

قلبی سێخێلێب آتش-ی-غئیره‌تده‌ن آلێشدێ

خیجـله‌ت تری آلنێندا نه دیندی، نه دانێشـدێ

ماهـێ دۇتـۇلان حالدا گؤرۆب شمس-ی-امامـه‌ت

فرماییش ائدیب کئی خله‌ف-ی-شاه-ی-ویلایـه‌ت

گؤر کیـم چـاغێـرێـر چێــخ قابـاغـا ائیلـه ایـجابـه‌ت

ناچار اوْلۇب ایجرا ائلـه‌سین امـر-ی-ایمامـێ

تلله طره‌ف عزم ائتدی اوْ سردار-ی-گیرامی

اهــریمـه‌نیلـه‌ن گلــدی مـۇلاقــاتــه سـولئیمــان

تــل اۆستـه مـوقابێـل دایانێـب کفـریلـه‌ن ایمــان

شمر آچدێ سؤزۆ عرض ائله‌دی ای مه-ی-تابان

واردێـر آرامێـزدا سیـزیلـه‌ن حـق-ی-قرابـه‌ت

گلدیم ایئلییه‌م محضه‌ریوه نئچچه نصیح-ه‌ت

یوْخ مثل-وْ-موقابێل سنه شجعان-ی-عره‌بده

مومتازسـن البه‌تـده شـوجـاعـه‌تـده، اده‌بـده

وار نیسبـه‌تیمیـز سنلـه قـرابه‌تـده نسـه‌بـده

من پیر-ی-کوْهه‌نسال –وْ- جاهان دیده‌یه‌م عباس

سالمـا بۇ ووجـودیـن خطـه‌ره موقــع-ی-حســاس

دریاده حۆسئین ایندی سێنێق کشتی‌یه بنزه‌ر

عاقێـل بئلـه موقـع‌ده خطـه‌رده‌ن حـذه‌ر ائیلــه‌ر

منــده‌ن بــۇ سـؤزۆ ائیلـه قبـول اوْلمـا مۆکــده‌ر

آخێر بۇ حۆسئینین سنه لایێق ایشی یوْخدۇر

یئتمیش نفه‌ره شاه اوْلاسان ارزیشی یوْخدۇر

یازدێردێم امان نامـه‌وی مـن ابـن-ی-زییـاده

حاضیردی وئـره خلعـه‌ت-وْ-انعـام-ی-زییـاده

لذذه‌تله گئچین بئش گۆنـۆ بـۇ دار-ی-فنـاده

آلـلام سنـه بیر کـوْرسی-ی-زررین-ی-اماره‌ت

سیم-وْ-زر-وْْ-قصر-وْ-خده‌م-وْ-میز-ی-رییاسه‌ت

عباسه تکان وئردی بۇ سؤز اوْلدۇ مؤثر

غئیظیله گلیب نوْطقه اوْ سـردار-مدبـر

لال اوْل دئدی ای نابئخرد پیـر-ی-مـزور

ایبلیسه گله‌ن لعنه‌ت عبیداللاها آزدێ

زهرا بالاسێ قالدێ امانی منه یازدێ

آغزۇن اوْدیلان دوْلسۇن ایا کافه‌ر-ی-شدداد

آخه‌ر بۇ نه سؤزدیر دانێشێرسان ائوی برباد

دونیاده‌ن اؤتۆر قارداشێمـا ائتمئییـم ایمـداد

جان بسله‌میشه‌م فاطیمه نان-وْ-نمه‌کینده‌ن

حاشا چکه‌م ال ایندی حۆسئینین اته‌گینده‌ن

مکـریلــه گینــه وۇرســوْز اگـه‌ر نئیـزه‌یه قـۇرآن

حاشـا تاپـا ایمانێمـا ال سن کیمـی شئیطـان

تئز گئت دالێ باخسان اوْلۇسان قانۇوا غلطان

مــن عبــده‌م علـی اوْغـلـۇنـا سـن ابـن-ی-زییــاده

سن مست-ی-رئی-وْ-من روئش-ی-صدق-وْ-وفاده

بـه‌بــه اوْلا رحمـــه‌ت آنـاســێ اۇمــم-ی-بنیـنـه

چۆن دۆز سۆد امه‌ن حامێ اوْلار دیـن-ی-مؤبینه

خیجله‌تله گینه گلـدی حوضـور-ی-شـه-ی-دینـه

کشف ائتدی امان نامـه سؤزۆن کهف-ی-امانـه

اغیـــار ســــؤزۆن بیلــدی گلیـــب یــار بیــانـــه

 

[بۇ پارچا منیم الیمده اوْلان کیتابدا یوْخدۇر اوْنۇ حاج تمدن کاسئتینده‌ن یازێرام:

ابوالفضل حرمه قایێدێنجاق زینب (س) امان نامه سؤزۆن بیلیب قارداشێ ایمام حۆسئینه بئله دئییر:

عبــاسیمــه گلیبــدی امـــان نامــه غـــم یئمـــه

گئدسه گئدیبدی روحیوه یۆز وئرمه‌سین موْحـه‌ن

بـــۇ آز سیـپـــاهــی ده ائلــه آزاد قــالمـاسێــــن

سرلئشـگه‌رین گـر اوْلماسا سربازی نئیـلی‌سـن

اوْلمـــارام راضـی سنیـــن مـاه جمـالێــن پــوْزۇلا

حۆسئن ایذن وئر زینب‌یوه قارداش علمدارین اوْلا

حضره‌ت ابوالفضل گلیب ایمام قاباغێندا باشێ آشاغا دایانێب، ایمام حۆسئین قارداشێنا دئییر:

ائی لئشگه‌ریمین سروه‌ر-وْ-سرلئشگه‌ری قارداش

بئیعــــه‌ت ... الـــده چــکـــه‌ن خنـجـه‌ری قــارداش

یوْخ دررس؟ اؤزۆن قارداشێنێ تـرک ائدیسـه‌ن ائــد

دۆشمـه‌نده‌ن امـان نـام-ه گلیبـدیر گئـدیسـه‌ن گئـد

عبـاس تـۇفان-ی-بــلا بۇ گئجـه‌نین وار سحـه‌رینــده

رئیحــــانـه‌ی-ی-زهـــرا ســــوْلاجـاقـدێــر اثـه‌رینــده

اؤلمـــه‌ک ولــی آســانـدێـر حــۆسئینیــن نظه‌رینده

گؤیلــۆم سحــه‌رین فئیضینــه پر شوْق-وْ-هوه‌سدی

گئدسین هامی تک سۆد امه‌ر اوْغلۇم منـه بسـدی

گئتسوْز [گئتسه‌ز] اوْلۇسۇز کوفه‌ده محبوب-ی-خلایێق

...]

عباســه بۇ تکلیفـی ائدیـب زادئــی-ی-زهــرا

گئتسه‌ن سنه مدره‌کدی امان نامئی-ی-اعدا

قـارداشــلارێنـێ باشێنـا یێـغ ائیلـه‌مـه دعــوا

هر حالدا منی اؤلدۆره‌جئک لشگه‌ر-ی-کافــه‌ر

بارێ بۇ حۆسئین اؤلسه‌ده، سن اؤلمه براده‌ر

گئتسوْز [گئتسه‌ز] اوْلۇسۇز کوفه‌ده محبوب-ی-خلایێق

خلق ایچره ائده‌رسیز بیلیره‌م جلـب-ی-علایێــق

بیر قصـر-ی-برازه‌نـده وئـره‌رلــه‌ر سیــزه لایێــــق

گلسه‌م سیز اوْلان شهره قوْناق، منده موسه‌للـه‌م

خــولــی ائوینــه گئــدمــه‌ره‌م اوْنــدا سیــزه گللـه‌م

سن اوْلسان اگه‌ر کوفه‌ده بیر صاحیب-ی-مسند

سجــادیمــی صــ-د جــوْریلــه ائدمـــه‌زله مقیــد

چکمه‌ز باجێلار گؤرسه سنی خئففه‌ت-ی-بی‌حد

قوْللارێن آچێب قێزلارێمێـن گؤگلیــن آلارســان

کیم باش آچۇق اوْلسا باشێنا قاره سالارسان

هئچ کیم غم اوْخۇن قلب-ی-پریشانه ساچانماز

چنــگ-وْ-دف-وْ-طنبــوریـلـه پیشــوازه قاچـانمـاز

زهرا قێزێ هر سؤز دئسه هئچ کیم ال آچانمـاز

زینــب سنـی گـؤرسـه، آچێـلار نۆطـق-ی-بیـانـی

یاخشێ دانێشار مۆفته‌ضه‌ح ائیله‌ر طولاقانێ[طلقا]

سن اوْلسۇن امیر، امرین ائده‌ر دین ائوین آباد

زینداندا علی شیعه‌له‌ری دیلـده‌ن اوْلار شــاد

موختــار-ی-وفـــاداری ائــده‌رســن اؤزۆن آزاد

گیـزلینجه علی دوْسلارێندان آلار ایقرار

قان آلماغا آمـاده اوْلار کوفــه‌ده موختـار

بیرده گزه‌سن گوشه‌ی-ی-زیندانلارێ قارداش

یاده سالاسان بـی‌گۆنه‌ه اینسانـلارێ قارداش

گؤرسوْن [گؤرسه‌ن] یاتێشێب مسلم‌ۇن اوْغلانلارێ قارداش

آهیسته اوْیات قوْرخمایالار مۆژده سسینده‌ن

بۆلبۆل‌له‌ری آزاد ائلـه ظۆلـمۆن قفـه‌سینـده‌ن

عزم-ی-وطن ائتسه اوْ ایکی بی‌گۆنـه‌ه آهـۇ

قوْیما ائده‌له‌ر غۆصصه‌لی قۇمرو کیمی کوکو

گر مسلم‌ین ایسته‌رسن اوْلا روحـو دوعـاگـو

آل تازه لیباس-وْ-یاشێل عممامه بـراده‌ر

نازیلـه گئیینـدیـر اوْلارێ یثـریبـه گؤنـده‌ر

عبـاسـه امـان‌نـامـه ســؤزۆ چـوْخ اثـه‌ر ائتـدی

شمرۆن سؤزۆ آسانێدێ بیر یوْل دئدی گئتدی

نوْبه‌ت ولی شاه ائتدیگی تکلیفه کـی یئتـدی

عباس اۇجادان آغلادێ سس زینبه چاتدێ

قێزلاردا بیلیب مطله‌بی ال باشێـنا چاتـدێ

عبـاس گلـوگیر اوْلـۇب از بـس‌کـه غضه‌بده‌ن

بیر سؤز دییه بیلمیر هله سولطانه اده‌بده‌ن

فیکریـم دوْلانێر آیرێ خییـامـه بۇ سبـه‌بـده‌ن

سیـزده منیـله‌ن همره‌ اوْلۇن بـارێ بۇ غمـده

جیدده‌ن گؤره‌ک آخه‌ر نه قییامه‌تدی حره‌مده

اوْلمۇش بۇ خبه‌رده‌ن نیگه‌ران عیتره‌ت-ی-زهرا

ائیلیر هامێ‌سێ زینـب اوْلان خئیمـه‌ده غوْغـا

بعضی‌سی دئییر گئتسـه عمـوم نئیلـه‌ره‌م آیا

بعضی‌سی دئییر باخبه‌ره‌م من اۆره‌گینده‌ن

گئتمه‌ز قایێدار صئدقیله دۇتسام اته‌گینده‌ن

زینب‌ده دئییر قوْرخمئیین [قوْرخمایێن] آگاهه‌م ازه‌لده‌ن

ثابیتــدی وفـاسیـنـده ابـوالفـضلیم اوه‌لـده‌ن

شأنینده‌ن اۇزاق‌دێر وئره اؤز پرچه‌مین الده‌ن

عیلله‌ت اوْدۇ بۇ مـطله‌بـی آسان سانێـرام من

تک قوْیماز حۆسئینی اوْنۇ چوْخدان تانێرام من

سؤز بۇ یئره چکدی هامێ‌سێ دۇردۇ ایاقه

عزم ائیله‌دیله‌ر معره‌که‌ی-ی-بـزم-ی-فراقـه

گؤردیله‌ر ابوالفضل باشێن سالمێش اشاقه

عرض ائیلیر حۆسئین دۆزدۆ کی لایێق دگیله‌م من

صبـر ائیلـه اگـه‌ر یانمـاسـام عاشێـق دگیلـه‌م مـن

زهــرا آنوْوا چاتماز آنــام ائــی شه-ی-ابرار

قارداش دگیله‌م نوْکه‌رووام ائتمیره‌م اینـکار

بۇ نوْکه‌ره سن رۆتبه وئریب ائتدین علمدار

بۇ منصه‌بی قارداش سن ابوالفضله وئریبسه‌ن

الده‌ن آلێسان پرچه‌می منـده‌ن نه گؤرۆبسـه‌ن

سن بیل کره‌مین سالما منـی دشـت-وْ-فـلاته

من سالیک-ی-عئشقه‌م دؤزه‌ره‌م هر زحه‌ماته

سردوشیمـی آچ پرچـه‌مـی آل قـوْش نفــه‌راته

سرلئشگه‌ره‌م آل رۆتبه‌می سرباز ائله قارداش

قوْومــا قـاپێـدان سـاخـلا سـرافراز ائله قارداش

ایستیـر بیـزی قارداش آیێرێب تکلـی‌یه اعدا

خوار اوْلدۆره بیر-بیـر سنـی تنـها منـی تنـها

قصدیم بۇدۇ بیر یئرده دۆشه‌م توْپراغا شاها

جنجال ائلییه‌ن وقتیده دۆشمه‌ن باشێم اۆسته

آخه‌ر نفه‌سیمده گله‌سن سـن باشێـم اۆستـه

آگه‌هسه‌ن اؤزۆن صؤحبه‌ت-ی-عهد-ازه‌لیمده‌ن

اسـرار-دیلیمـده‌ن هـده‌فیمـده‌ن عمـه‌لیمــده‌ن

هئـچ مـن دئمیـره‌م پرچـه‌میـوی آلمـا الیمـده‌ن

آلسانـدا گینـه نـوْکه‌رۇوام شـأنیم آزالماز

امما کره‌م اهلی بیلیره‌م وئردیگین آلمـاز

وار نوْکه‌ریوین [نوْکه‌رۇوۇن] عیتره‌ت-ی-پئیغه‌مبه‌ره نذری

بیر باش ایکی ال [قوْل] اۆستـه قوْیـۇب گؤنـده‌ره نــذری

عاله‌مـده مـگه‌ر کیـم گؤرۆنـۆب قـه‌یتـه‌ره [قایتارا] نـذری

قه‌یته‌رمه تؤکۆم خون-ی-دیلی گؤز یاشێم اۆسته

بیر گؤزده قوْیۇم قوْی ایکی قوْل بیر باشێم اۆسته

قصدیم سحه‌ر البه‌تده اوْلار فاش-وْ-مۆسه‌للـه‌م

مشگیمده سۇ اوْلسا پر آچێب خئیمییه گللـه‌م

سۇ اوْلماسا گر سیزده‌ن اۇزاقدا خجیل اؤللــه‌م

هر یئرده سرافکه‌نده‌دی هر کیم الی بوْشدۇ

شرمـه‌نده اوْلان نـوْکـه‌ر اۇزاقـدا یاتـا خوْشـدۇ

القیصصه اوْ شیـره هیه‌جـان گتـدی بـۇ سـؤزله‌ر

قلبینده اوْلان عئشقه دیـلالـه‌تـدی بـۇ سـؤزلـه‌ر

شیرین‌دیل اۇشاقلارا دیل اؤرگه‌تدی بۇ سؤزلـه‌ر

سسله‌ندیله گئتمه باشۇوا بیر دوْلاناق بیز

قوْی پرچه‌میوین سایه‌سینه دالدالاناق بیـز

زینب گؤرۆب عباس‌یده وار یاخشێ عقیده

حاضیـردی اؤلـه گئتمییـه دربــار-ی-یزیــده

ائیلیبــدی دوعــا اۇم-ی-بـنینــه اوْ حمیـده

سسلــه‌نــدی آنـا، بــه‌بــه اۆزۆن آغ، ائـــوین آبــاد

شاد ائیله‌دی اوْغلۇن بیزی، اوْلسۇن اۆره‌گین شاد

یـــۆز دۇتـــدۇ ابــوالفضلــه طـره‌ف زینب اوْساعـه‌ت

به‌به دئدی ائی بحر-ی-کـره‌م، کان-ی-شوجاعـه‌ت

قــارداشلێغــا الحـــق وارێمێـــش سنــده لیاقــه‌ت

باش اگمه‌دین عاله‌مده قوی دۆشمه‌نه قـارداش

خوْش حالێوه ایقبالێـوه، احسـه‌ن سنه قـارداش

احسه‌ن اده‌ب-وْ-غئیره‌ت-وْ-گوْفتارۇوا احسـه‌ن

احسه‌ن شره‌‌ف-وْ-عیزه‌ت-وْ-رفتارۇوا احسـه‌ن

گوْفتـــارۇوا، رفتـــارۇوا کئــــردارۇوا احســــه‌ن

جانێم بۇ اۇجا قامــه‌ت، اۇزۇن اللـــه‌ره قۇربــان

حق شیری آتام حق دانێشان دیللـه‌ره قۇربان

غئیره‌تده بابام حیدره خـوْش مظهـه‌ر ایمیش‌سـن

اثنــای خطـــه‌ر حامــی پئیغـه‌مبــه‌ر ایمیش‌ســن

سن رخت-ی-پئیه‌مبه‌رده یاتان حیـدر ایمیش‌سـن

سالدۇن خطه‌ره جانێوێ پئیغه‌مبه‌ره خاطێر

زهرایه کؤمـه‌ک دۇردۇن آتام حیـدره خاطێـر

ائحضـــار ائلــه‌دی گــؤردۆم آتــام بیــر گــۆن عقیلـی

یاخشێ تانێسان [تانێرسان] سن دئدی انساب-ی-اصیلی

واردێــر سنـــه آز زحمــه‌تیمیــن اجـــــر-ی-جزیلــی

عقــد ائــت منـه بیـر دوْخته‌ر-ی-پاکیزه، رشیده

سیماسێ عبوس، ائننی آلێن، قددی کشیـده

من اؤز اؤزۆمه فیکر ائله‌دیـم بۇ سؤزۆ اوْنــدا

مــردانه صیفــات عوْره‌تــی نئیلیــر بـابام آیا

الان منه روْشه‌ندی نه فیکر ائتمیش اوْ موْلا

آلمێــش بــــۇ خییــالیلــه آتــام شیــرزن عـــوْره‌ت

سن تک بیر اوْغۇل دوْغسۇن اوْ گنجینه‌ی-ی-عیصمه‌ت

ایستیــر سنــی بیــزده‌ن آیێــرا آل-ی-امیـه

مکتوب-ی-امان یازمێش اوْ فرزند-ی-سمیه

الان ائشیدیب گئتمـه‌گیــوی نازلــێ رقیــه

لای‌لای دئمـه‌دی اصغــره دۇردۇ باشێــن آچــدێ

فیکر ائتدی گئدیبسه‌ن بیر آز اووه‌ل چؤله قاچدێ

یاد ائیله شب-ی-قتل-ی-علی اؤز قسه‌مینـده‌ن

قـۇربانێـن اؤلــۆم قــارداش ال اؤزمــه علمینــده‌ن

حـــاضیـــردی رقیـــه اؤپـــــه الان قـــده‌مینـــده‌ن

آغۇشێوه آل گۆل یۆزۆ گۆلسۆن، دیله گلسیـن

دیندیر اوْ شیرین دیل قێزێ، قلبی اله گلسین


 
فردا عروسی این دختر است
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

فردا عروسی این دختر است
حجت الاسلام والمسلمین خطیب بزرگوار آقای حاج سید ابوالفضل یثربی طی یادداشتی برای مولف این کتاب چند کرامت از حضرت ابوالفضل عباس بین علی(ع) را چنین نقل کرده است:
1. درسال 1345 شمسی به حرم حضرت عباس(ع) در کربلای معلی مشرف شدم در حین تشرف ناگهان دختر خانمی را در حال رعشه و پریشان حال به حرم آوردند. خانم دیگری که بعدا معلوم شد مادر اوست خطاب به حضرت ابوالفضل(ع) کرده و عرضه داشت فردا عروسی این دختر است جواب خانواده شوهرش را چه بگویم. خواننده خود خواهد فهمید که چه منظره منقلب کننده ای برای زائرین حاصل شده است. باری من مشغول زیارت پیش روی مبارک شدم و بعد عازم زیارت کوتاه بالا سر شدم. ناگهان صدای هلهله شادی همراه با به هوا ریختن نقل بلند شد مشاهده کردم که دختر خانمی به حالت ارتعاش در حالی به اطراف خد توجهی نداشت زیر چادر خویش مخفی شده است تا خدمه حضرت برای وی چادر آوردند. آن را به سر انداخت او و همراهانش با وقار و حجاب تمام با رضوه منور و صاحب سخاوت وفتوت واسعه شفعاء عندالله، ابوالفضل العباس(ع) وداع نمودند.