سینه‌زنی امان نامه حضرت ابوالفصل العباس (ع)

 

سینه‌زنی امان نامه حضرت ابوالفصل العباس (ع) –شاعر: ثابت

 

ثابت مرثیه سرای اردبیلی که در نوحه سرایی و به نظم کشیدن وقایع کربلا آثار فاخری دارد. که برای مثال می توان از قضیه امان نامه وی نام برد. در این مقال نوحه ای از وی درباره امان نامه حضرت ابوالفضل (ع) می آوریم.

 

گئجه گۆندۆز اهل-ی-بئیتیـن، سر-ی-پاسێبانێ قارداش

سنــه «شمــر» نامــه گتــدی، آتامێـن نشانێ قارداش

 

بۇ بلالێ چؤلده سؤز یوْخ اوْلاسان سیپاهه سرهه‌نـگ

سن اوْلان مکاندا وۇرمـاز، باشێمـا بـۇ کـۇفییـان سنـگ

منیم اۆسته اوْلما قارداش، در-ی-باریگه‌هده دیلـته‌نـگ

بۇ حۆسئن خۇدایه وئرسین، گره‌ک ایمتیحانـی قارداش

 

وۇراجــاق «سنـان»-ی-ظالێـم، باشێمـێ اخـا سینـایه

ائده‌جـه‌ک اوْ کـوفـه اهلـی، باشـێمـی داشــا نیشـانـه

بــۇ کسیــک بـاشێــم بـراده‌ر، بـاتـاجــاق دۇبــاره قـانـه

اوْلاجاق اوْ نئیـزه باشێ، باشێمـێـن مــکانـێ قــارداش

 

اوْلاسان بــۇ کــوفییـانـه، آتــام اوْغـلــۇ سـنــده ســردار

نه یانـار خییامـه دیبـا[؟]، نـه چـؤلـه قـاچــار بــۇ قێــزلار

نـه مینـه‌ر سێنێـق کجـاوه، نـه بـاجـێـلارۇن قـان آغــلار

نـه گئـده‌ر دمئشقـه «زینـب»، نـه یـانار زبـانی قارداش

 

نــه جنــازه‌مــی کفــه‌نسیـــز قـوْیــاسـان قـالا بــراده‌ر

نـه خییـامیـده‌ن حـره‌مـلـه‌ر، گلـه قتـلیگـاهـه یئکسـه‌ر

گئده‌جئـک باشێـم جیـداده، قـالاجـاق بۆره‌هنـه پئـکـه‌ر

بـۇ حـۆسئـن وطـه‌ن ائدیبدیـر، بئله غم فضانی قارداش

 

نــه «رقیـــه» آت دؤشـۆنــده دوْلانــار بــلا چــؤلــۆنــده

تاپـاجــاق بـۆره‌هنـه نعشـی، اخـی کـربـلا چـؤلــۆنــده

«علی‌اکبر»‌یمـدی قـۇربــان، حقـه بــۇ مینـا چــؤلـۆنـده

جمـع ائلـه مگـه‌ر سؤزۆم وار، باشا شامییانێ قارداش

 

غئیره‌تلی ابوالفضل (ع) دئییر:

 

منـــی قوْومـا سـن قاپێنـدان، شـه-ی-کـربـلا آمانـدێـر

«علـی‌اصغـر»‌یـن بـاشێنـا، منـی خئیمــه‌ده دوْلانـدێـر

«علـی‌اکبـر»ه قـۇلامــه‌م، بــۇ قـاپێنـــدا دالـدالانــدێــر

ائلـه‌ره‌م تصـه‌ددۇق «اکبـر»، باشێنـا بۇ جانێ قارداش

 

ازه‌ل آل بـۇ تیغـی الـده‌ن، یـوْلا سال منی شهه‌نشـاه

گئـده‌ره‌م «نجف» چـؤلـۆنـده، ائـده‌ره‌م بــابــامێ آگــاه

دییــه‌ره‌م حـۆسئـن قـوْوۇبدێـر، قاپێـدان منـی چکیم آه

اۇجــالار در-ی-علـی ده‌ن، دیلیمیــن فغـانــی قـارداش

 

وئــر ایجــازه قــانــه اووه‌‌ل، بـــوْیــانێــم بــۇ کـــربــلاده

ســر-ی-پـاکینــی حـۆسئینیم، گؤره بیلمه‌ره‌م جیـداده

کسـه‌لـه‌ر اۇزۇن بــۇ قــوْلـــلار، قــالا پئیــکـــه‌ریــم آرادا

تۆکــه‌لـه‌ر فــراتێن اۆستــه، یئــره لختـه قانـێ قارداش

 

سنــه حضره‌ت-ی-ابـوالفضل ائـده‌ره‌م بـۇ دردی ایظهـار

نئچــه ایلـدی مـن دخیلـه‌م، سنـه ائـت نظـه‌ر علمــدار

یاپێـشێبــدێ دامـه‌نۇنـدان گـؤزۆ یـاشلـێ خێـردا قێـزلار

ائلـه‌دیم بۇ عئشقی «ثابت» سنـه بیـرده آنـێ قارداش

/ 1 نظر / 35 بازدید