حضره‌ت-ی-ابوالفضل (ع)ین عاشورا گۆنۆنه

حضره‌ت-ی-ابوالفضل (ع)ین عاشورا گۆنۆنه عایێد بیر نؤوحه- شاعیر: ذاکر

ایمام حۆسئین (ع) قارداشێ ابوالفضله عاشورا گۆنۆ باشێ اۆستۆنه یئته‌نده سوْنرا دئییر. (نؤوحه) بۇ نؤوحه‌نی عاشورا گۆنۆ ایکی تهه‌ر اوْخۇرلار:

-عادی و ائله اوْلان وزنینده قالان (ساییر) نؤوحه‌له‌ر کیمی اوْخۇرلار

-نؤوحه‌خوان نؤوحه‌نی مئصره‌ع-مئصره‌ع اوْخۇیار و رنجیروۇرانلار زنجیری یاواش-یاواش ترپه‌دیب،بیرینجی مئصره‌عی "اوْخلانێب نده‌ن سۇ مشکین" تیکرار ائده‌رله‌ر و بۇ نؤوع نؤوحه دئمه‌ک عاشورا گۆنۆ دسته یوْل گئده‌نده و زنجیروۇرانلار دینجه‌لمه‌ک اۆچۆن آرا-سێرا اوْخۇنار. اینشاءالله گله‌ن پوْستلاردا اوْلاردان گینه اؤرنه‌ک یازاجام.

 

اوْخلانێب نده‌ن سۇ مشکین

پئیکه‌رۇنـدا قــان ابـاالفضـــل

یاتما ایستـی گۆنده قوْلسۇز

آچ گـؤزۆن اوْیـان ابــاالفضــل

 

 

قوْی باشێن دیز اۆسته قارداش

ایستی گۆن یـاران نـه چوْخـدۇر

ظۆلــم ایلــه سالێبــلا عۇریـــان

پئیکــه‌رۇن سراســـه‌ر اوْخـــدۇر

سـرنیگــۇن علــم سۇ مشکین

قـوْلــلارێـن بـده‌نـــده یوْخـــدۇر

چئشمه-چئشمه هر طره‌فده‌ن

قــان اوْلـــــۇر روان ابــاالفضـــل

 

داغ-ی-اکبـــریــــم بـــــــراده‌ر

ائیلــه‌ییب منـی جیـگه‌رسـوز

دؤره‌مــی آلێبـــدێ ائشگـــه‌ر

گؤردیلــه‌ر منــی اوْغــۇلسـۇز

رحــــم ائلــــه بــــۇ غـــریبـــه

دۆشمـه‌ن ایچـره قوْیما یالقـۇز

ساغ دگیـل هــرایـــه گلسیــن

اکبــــر-ی-جـــــوان ابــاالفضــل

 

دشت-ی-کربلاده سن‌سیـز

سێندێ لنگـه‌ر-ی-سفینـــه

اۆستــۆمـه ایــاق گتیــردی

گؤر نئجه بۇ اهل-ی-کینــه

گـؤز یـوْلا تیکیبـدی تئشنـه

گـؤزلیـری یوْلــۇن سـکینـه

خئیمــه‌‌لـه‌رده آل-ی-حیـدر

ائیلــه‌ییـر فغـــان ابـاالفضـل

 

بیـــر سنـــه گلیـــر گـۆمـانێـم

رحــم قیــل وفالــێ ســــردار

لئشگه‌ر‌یم داغێلـدێ یئکسه‌ر

قاسیـــم-وْ-نـــه اکبـریـــم وار

یالقــۇزام، قـوْیـۇب گئـدیـرسن

کیـــم اوْلــۇر مـنـــه علـمـــدار

مـن غریبـه داغ-ی-هـئجـریــن

اوْلـدۇ چـوْخ یامــان ابـاالـفضـل

 

افراد

ایاقا دۇرگێلان ائی همده‌میم دیلیم قارداش

وۇران الیم، کؤمه‌گیم، یاخێن ائلیم قارداش

نه‌ قدری سن ساغ ایدۇن اوْلمامێشدێ خم قددیم

اگیلدی بیر نئجه گؤر قامه‌تیم بئلیم قارداش

سالێبدێلار قوْلۇوۇ پاره-پاره دیر بده‌نین

کی خئیمییه آپارێم، گلمیری الیم قارداش

*******************

اسیر اوْلماغێنا زینب‌ین یاخێنلاشدێ

کی آز قالێب داغێلا چؤللــه‌ره حرم قارداش

دئدی ایاقه دۇر ائی یار-وْ-یاوه‌ریم قارداش

اوْلۇم بۇ قددیوه قۇربان، صنوبه‌ریم قارداش

من غریبه بۇ چؤلده اۇمۇد بیر سن ایدون

آتام نیشانه‌سی هر غمده یار-وْ-یاوه‌ریدون

نؤوحه‌نین آردێ:

قـالـــدێ آرزێـــــم اوْلایــــــدێ

قــــوْلــلارۇن بده‌نـده قـارداش

بیـرجـه قـوْل بـوْیـۇن اوْلایدێـم

گؤزلـه‌ریم تؤکئیـدی قـان‌یـاش

گئتـــدی طاقـه‌تیــم الیمــده‌ن

آچ گـــؤزۆن وفــالــێ قـارداش

گــؤر نئجــه ائـدیـب فـــراقێــن

قــددیمـی کـمـان ابـاالـفضــل

 

کــربـــلاده قــوْیمـــا یــالقــــۇز

چــوْخـدۇ دۆشمـه‌نیـم بـراده‌ر

/ 0 نظر / 21 بازدید