نوحه استمداد قمر منیر بنی هاشم

بنی هاشم آیێ باتاندا قارداشێن باشێ اۆسته چاغێرێر:

نوحه استمداد قمر منیر بنی هاشم

 

یالقۇزلایێب لئشگـه‌ر منـی اێــمداده گـل قارداش

پرچه‌م یاتێب قـو̊للار دۆشۆب، فریاده گل قارداش

 

گـل چــک کنــاره نعشیمــی بـو قـانلــێ مئیـدانـدان

از بــس وۇروبــلا نئیـــزه او̊خ، یــارام کئچیـب سانـدان

سینه‌م سێنیب گلمیر نفه‌س، دۆشدۆم داخێ جاندان

دۆشمـه‌ن او̊لـــۇبـدور قـتلیمـه، آمــاده گــل قــارداش

ایمداده گل قارداش

 

آلدێــم فــراتـی جنگیلــه، اهــــل-ی-شقاوه‌تـــده‌ن

وۇردوم سۇ اۆستــه پرچه‌می فوره‌ن شجاعه‌تــده‌ن

ایندی سێنیب بال-و̊-پریم، دۆشدۆم جساره‌تـــده‌ن

روباهیلـــه‌ر ضعــف آنلایێــب، ایمــداه گــل قارداش

ایمداده گل قارداش

 

آز قالدێ باتسێن ظۆلمیله، مــاه-ی-بنی هاشیـــم

بیــر او̊خ وۇروبــلا آلنێمـا، قان او̊لــدۇ گـــؤزیـاشیـــم

گل باشیمی اللـه‌رده‌ن آل، ایسته‌کلی قـارداشیــم

سن گلمه‌سه‌ن باش وئرمه‌ره‌م، جللاده گل قارداش

ایمداده گل قارداش

 

من بۇ مقام-ی-عئشقیده، خو̊ش ایمته‌حان وئردیم

بیر مشک سۇ آلدێم عوه‌ض، بیر مشک قان وئردیم

آب-ی-فـراتـی ایچمـه‌دیم، لـب تئشنه جان وئردیـم

جان اۆستییه‌م، قالدێ گؤزۆم، دریـاده گـل قـارداش

ایمداده گل قارداش

 

ائتـدی خجیـل دۆشمـه‌ن منـی، مـاه-ی-مـدینـه‌مـده‌ن

گیزلـه‌ت بـو یو̊رغـۇن حالیمـی، نازلـی سکینه‌مـــده‌ن

او̊خلاندێ مشگیم سۇ گئدیب، قان آخدێ سینه‌مده‌ن

صبــر-و̊-تحمــل قالمـــادێ، سققــاده گــــل قـــارداش

ایمداده گل قارداش

 

آتــدان دوشـه‌نده تــو̊پراغــا، مــن خستـه جانیلـه

آچــدێ قــو̊لــون زهــرا آنـام، شــور-و̊-فغـــانیلـــه

اینـــدی یانێمــدا اگلــه‌شیـــب، قــددئ کمانیلــه

گــل یانیمــا گلمیــش آنــام، زهـراده گـل قارداش

ایمداده گل قارداش

 

عباســه اوز وئــردی حـۆسئــن، بـۇ غملـی هنگــامه

مئیـدانـدا قالــدێم باش آچێــق، رد او̊لــدۇ عممـامــه

قاتیــل عمــود الــده گلیــب، فۆرصه‌ت تاپێب کامــه

آغلاشدێ یکسه‌ر حالیمه، دۆشمه‌ن‌ده گل قارداش

ایمداده گل قارداش

 

بیـرده‌ن تؤکـۆلدو اۆستـۆمه، قیرخ مین نفـه‌ر کافــه‌ر

اللــه‌رده او̊خ نئیزه قیلیج، بۇ قـان تؤکـه‌ن لئشگــه‌ر

آت دێرناغێندا پئیکــه‌ریم، پامـال او̊لـــۇب یکســـه‌ر

جیسمیمده گلمـه‌ز یاره‌له‌ر، تئعــداده گل قارداش

ایمداده گل قارادش

 

سنده‌ن سو̊را یـو̊خ بیر کسیم، بـۇ غملـی صحـراده

آلسێـن کنـاره نعشیمـی، سالسـێن منــی یــاده

گل باشێـم اۆستـه قیل نظـه‌ر، او̊ن یئددی جـللاده

صئید او̊لمۇشام مین سنگدیل، صییاده گل قارداش

ایمداده گل قارداش

 

/ 0 نظر / 26 بازدید