حضره‌ت ابوالفضل (ع) نؤوحه‌سی

حضره‌ت ابوالفضل (ع) نؤوحه‌سی- شاعیر: حسینی:

 

من ابوالفضله‌م جماعه‌ت، شؤهره‌تیم دۆتمۆش جاهانێ

قودره‌ت-وْ-آللاه اوْغلۇیام من، حیدر-ی-کررار-ی-ثانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادیگار-ی-نامدار-ی-غازی-ی-بدر-وْ-حنینم

حیدر-ی-کررار آتامدێر، مرتضی‌یه نور-ی-عئینه‌م

هم سپه‌هسالار-ی-لئشگه‌ر، هم علمدار-ی-حۆسئینه‌م

ائیله‌ره‌م ظاهیر بۇ چؤلده، صوله‌ت-ی-شیر-ی-خۇدانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیلده یوْخ بیر ذره باکیم، گر دۆتا دونیانێ دۆشمه‌ن

اؤلدۆ گرچه آل-ی-هاشیم، اوْلمایێن اؤلمه‌کده‌ن ایمه‌ن

قوْیمارام جوْنبه‌نده سیزده‌ن تیغ-ی-قهرآمێزێله من

چرخ-ی-اطله‌س گؤرسه تیتره‌ر، بۇ حیسام-ی-جانسیتانێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلیس-ی-شۇرای-ی-جنگین، صاحیب-ی-اۇره‌نگییه‌م من

لئشگه‌ر-ی-شاه-ی-حیجازێن، باهۆنه‌ر سرهنگییه‌م من

بۇ کؤمه‌کسیز پادشاهێن چۆن وزیر-ی-جنگییه‌م من

وئرسه رۆخصه‌ت ائیله‌ره‌م بۇ عاله‌م-ی-ایمکانی فانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر ائده‌م دعوایه ایقدام، ائی گوروه-ی-پست فیطره‌ت

قوْیمارام قالسێن بۇ چؤلده بیر نفه‌ر سیزده‌ن سلامه‌ت

گئچمه‌ک امما باش-وْ-جاندان، چۆن وظیفه‌مدیر جماعه‌ت

قانێمیله ئینه وئرره‌م، بیر حیات-ی-جاوێدانێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشه‌ی-ی-هیجاده شیره‌م، قاف-ی-رزم عنقاسییه‌م من

هر فونون-ی-جنگ-وْ-جنگی ایشله‌رین داراسێیه‌م من

عیتره‌ت-ی-شیر-ی-خۇدانێن، تئشنه لب سققاسێیه‌م من

نهر-علقه‌مده‌ن خییامه، باغلارام آب-ی-روانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خئیمه‌ده آغلێر سۇسۇزدان، عیتره‌ت-ی-شاه-ی-مدینه

العه‌طه‌ش فریادی یئرده‌ن، اوْوج ائدیر عرش-ی-برینه

چیگنیمه سالدێ گله‌نده، بۇ قۇرۇ مشکی سکینه

ائیله‌دی سۇ ایلتیماسێ، بیر منه گلدی گۆمانێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بۇ حۆسئینی کی سیپاهێن، ائیله‌ییب‌سیز قانا غلطان

جان-ی-زهرادێر جماعه‌ت، هم ایمام-ی-کوْون-ی-ایمکان

حجت‌الله بیلمیسیز گر، فرض ائدین سیز بیر مۆسه‌لمان

قوْیمایێن یانسێن سۇسۇزدان، عیتره‌ت-ی-بی‌خانێمانێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائیله‌دی ایتمام-ی-حجت، لئشگه‌ره هر چند اوْ سروه‌ر

اوْلمادێ اصله‌ن مؤثر، گلمه‌دی رحمه اوْ لئشگه‌ر

بیر نفه‌ر سسله‌ندی امما، کئی هۆنه‌روه‌ر پۇر-ی-حیدر

ائیله‌مه سۇ اۆسته بیجا، سن ملامه‌ت شامییانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر ایکی ایشده‌‌ن بۇ چؤلده، اوْلمایا بیر امره مجرا

یئر یۆزین دوْلدۇرسا دریا، وئرمه‌ریک بیر قطره اصلا

یا گره‌ک قارداشێن اوْلسۇن، بئیعه‌ته دیلده‌ن موهه‌ییا

یا بۇ تشکیلاتێ پوْزسۇن، تیغ قیلسین حؤکمرانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...

جنگ عباسی گؤره‌نده، قۇدسییان گلدی نوایه

سس سسه وئردی مله‌کله‌ر، عرض قێلدێ مرتضی‌یه

ائیلیری عباس دعوا، یا علی باخ کربلایه

گؤسته‌ریر اوْغلۇن حۆسئینه، گؤر نه نؤوعی جانفیشانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیر رشاده‌ت، بیر شجاعه‌ت، گؤسته‌ریب اوْل تئشنه سققا

عرصه تنگ اوْلدۇ سیپاهه، سێندێ صفله‌ر قاچدێ اعدا

آلدێ تا نهر-ی-فراتی فارئس-ی-مئیدان-هیجا

بئیره‌قین نهر اۆسته وۇردۇ، اوْل وفا-وْ-مئهر کانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لئشگه‌ره سس دۆشدۆ آلدێ، نهری بۇ یالقۇز علمدار

خئیمه ده ناگه ائشیتدی، بۇ سسی تئشنه اۇشاقلار

خێرداجا قێزلار سئویندی، داده گلدی آل-ی-اطهار

باشێنا یێغدێ سکینه، عیتره‌ت-ی-آل-ی-عبانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللـه‌رینده بوْش سۇ جامێ، گلدیله‌ر داده نوایه

یۆز دوْلاندێردێ خانێملار، بارگاه-ی-کئبرییایه

عرض ائدیبله‌ر بارائلاها، حافیظ اوْل صاحێب لوایه

حفظ قێل شر-ی

/ 0 نظر / 23 بازدید